Nasza misja

Celem naszego Stowarzyszenia jest…

 • Podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz dzieci, młodzieży osób dorosłych i rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej poprzez wyrównywanie szans tych osób i rodzin, w celu ich sprawnego funkcjonowania w rolach społecznych i zawodowych.
 • Obrona godności i ochrona praw osób, rodzin i środowisk, zagrożonych oraz dotkniętych sytuacjami kryzysowymi, pokrzywdzonych przez różne okoliczności życiowe, niewydolnych psychospołecznie, w tym osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, ofiar przemocy w rodzinie, osób chorych i niepełnosprawnych, opiekunów osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, rodzin i osób wychowujących dzieci, osób z problemem uzależnień i współuzależnień oraz innych osób, narażonych na dyskryminację, dezintegrację i wykluczenie społeczne.
 • Rozwijanie i upowszechnianie systemowych działań – w zakresie pomocy, readaptacji i profilaktyki społecznej, interwencji kryzysowej oraz ochrony i promocji zdrowia, propagowanie wartości prorodzinnych – sprzyjających przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów, związanych z różnymi dysfunkcjami psychospołecznymi.
 • Edukacja społeczna, promocja działań prewencyjnych i pomocowych oraz inicjatyw obywatelskich, sprzyjających wzmacnianiu postaw prospołecznych.
 • Podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych.
 • Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Prowadzenie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, wychowania fizycznego, rekreacji.
 • Upowszechnianie kultury, sztuki, podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej Polski.
 • Upowszechnianie i ochrona równych praw kobiet i mężczyzn.
 • Upowszechnianie zasad ekologii.
 • Wspieranie działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności na rzecz osób i rodzin.
 • Upowszechnianie idei promocji i organizacji wolontariatu.
 • Wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne organizacji pozarządowych.
 • Propagowanie wartości i idei umożliwiających budowanie współpracy i integracji społecznej oraz rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego.
Udostępnij