Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych tj. na realizację projektu pod nazwą „ZINTEGROWANA PRZESTZEŃ” w wysokości 49 700,00 zł

Celem projektu jest wdrożenie w okresie od lipca  2024 r. do grudnia 2024 r. kompleksowych narzędzi i usług mających wpływ na nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz pełnienia różnych ról społecznych.

  • zamieszkujące gminę wiejska i miejską Dobre Miasto lub powiat lidzbarski ,
  • które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie, wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów.

W projekcie zapewniamy bezpłatne:

  1. Bloki edukacyjne zwiększające wiedzę i świadomość osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach życia,
  2. Działania na rzecz integracji ze społecznością lokalną: wyjazd warsztatowy, organizacja wydarzenia lokalnego, 
  3. Rozwój zainteresowań i umiejętności,
  4. Oddziaływanie na poprawę stanu zdrowia.

Działania Projektu będą tak skonstruowane, aby mogły z nich skorzystać osoby z
niepełnosprawnościami fizycznymi, takie jak osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich lub
korzystające z innych urządzeń wspomagających mobilność, oraz osoby z ograniczeniami
ruchowymi wymagającymi wsparcia przy codziennych czynnościach osoby z niepełnosprawnościami
intelektualnymi, w tym osoby z ograniczoną zdolnością uczenia się i zrozumienia informacji,
wymagające specjalnego podejścia do komunikacji i zrozumienia ich potrzeb, osoby z
niepełnosprawnościami sensorycznymi, takie jak osoby niewidome lub niedowidzące, oraz osoby
niesłyszące lub niedosłyszące, korzystające z tłumaczy języka migowego lub urządzeń
wspomagających słyszenie, osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, które doświadczają jednocześnie kilku rodzajów niepełnosprawności, na przykład
fizycznej, intelektualnej i sensorycznej oraz osoby z niepełnosprawnościami pochodzenia
neurologicznego, takie jak osoby z zaburzeniami neurologicznymi, wymagające specjalistycznego
wsparcia rehabilitacyjnego i terapeutycznego

Aby wziąć udział w Projekcie do 15 lipca należy zgłosić chęć za pośrednictwem:

Komunikatora FB Facebook

telefonicznie pod numerem telefon 697958096

na adres email kontakt@wszyscyrazem.org

pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia https://wszyscyrazem.org/kontakt/

Zajęcia będą realizowane głównie na terenie Gminy Dobre Miasto.

W załączeniu regulamin

Informacja o rekrutacji do projektu
Udostępnij