Lidzbark Warmiński 01.05.2022

Zapytanie ofertowe zajęcia ogólnosportowe  oraz choreoterapię.

  1. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie działaczy Pomocy Społecznej Wszyscy Razem
Rogóż 38/111-100 Lidzbark warmiński,
KRS 0000865904 reprezentowanym przez Monikę Damszel i Sylwię Piotrowicz

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych zajęć ogólnosportowych w wymiarze 28h na cały projekt oraz 28h zajęć z choreoterapii   dla seniorów w ramach Projektu Akademia Świadomego Seniora  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:       

Do współpracy zapraszamy instruktorów , trenerów ww. zajęć,


3.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do VI-XII 2022r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:           
– opatrzona danymi wykonawcy
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kontakt@wszyscyrazem.pl , pocztą lub też dostarczona osobiście na  adres: Rogóż 38/1, 100 Lidzbark Warmiński  do dnia 01.06.2022


2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 01.06.2022 a  oferent najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany telefonicznie, lub meilowo.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofret.  
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.wszyscyrazem.org

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1- Cena 50% 
2 – doświadczenie w realizacji grupowych wykładów 50%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem wszyscyrazem.org

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 667884162, adres email kontakt@wszyscyrazem.org

Udostępnij