Lidzbark Warmiński, 01.06.2022

Zapytanie ofertowe na realizację wykładów „Profilaktyka zdrowotna”

  1. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie działaczy Pomocy Społecznej Wszyscy Razem
Rogóż 38/111-100 Lidzbark warmiński,
KRS 0000865904 reprezentowanym przez Monikę Damszel i Sylwię Piotrowicz

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych wykładów „Profilaktyka zdrowotna” dla seniorów w ramach Projektu Akademia Świadomego Seniora

Tematyka 4 h wykładów : proces  naturalnego proces starzenia się, fizjologii i profilaktyki problemów zdrowotnych, konsekwencji nieodpowiedzialnej suplementacji, ważność zdrowego stylu życia, regularności badań profilaktycznych, dostępności do badań.  Celem zwiększenie świadomości na temat naturalnych procesów starzenia się, oswojenie z procesem starzenia się, promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

W razie covid 19 przygotowanie materiału filmowego, biuletynów informacyjnych, przeprowadzenie spotkania online. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:        

Zapraszamy do składania ofert  lekarzy gerontologów, pielęgniarki środowiskowe

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2022

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być: 
– opatrzona danymi wykonawcy
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kontakt@wszyscyrazem.pl , pocztą lub też dostarczona osobiście na  adres: Rogóż 38/1, 100 Lidzbark Warmiński  do dnia 15.08.2022

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 15.08.2022 a  oferent najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany telefonicznie, lub mailowo.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane         
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofret. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.wszyscyrazem.org

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 50% 
2 – doświadczenie w realizacji grupowych wykładów 50%

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 667884162, adres email kontakt@wszyscyrazem.org

Udostępnij