Lidzbark Warmiński, 01.05.2022

Zapytanie ofertowe na realizację psychologicznego indywidualnego wsparcia

  1. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie działaczy Pomocy Społecznej Wszyscy Razem
Rogóż 38/111-100 Lidzbark warmiński,
KRS 0000865904 reprezentowanym przez Monikę Damszel i Sylwię Piotrowicz

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnego wsparcia  dla seniorów w ramach Projektu Akademia Świadomego Seniora w miejscowości Lidzbark Warmiński,  w wymiarze 35 h na cały Projekt.  W razie covid 19 przeprowadzenie spotkania online. 


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Zapraszamy do składania ofert psychologów


4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do VI-XII 2022r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:           
– opatrzona danymi wykonawcy
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kontakt@wszyscyrazem.pl , pocztą lub też dostarczona osobiście na  adres: Rogóż 38/1, 100 Lidzbark Warmiński  do dnia 01.06.2022


2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 01.06.2022 a  oferent najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany telefonicznie, lub meilowo.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofret.  
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.wszyscyrazem.org

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 50%
2 – doświadczenie w realizacji indywidualnego wsparcia 50%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem wszyscyrazem.org lub na podany adres email.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 667884162, adres email

kontakt@wszyscyrazem.org

Udostępnij