Lidzbark Warmiński 01.05.2022

Zapytanie ofertowe na konsultacje specjalistyczne

  1. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie działaczy Pomocy Społecznej Wszyscy Razem
Rogóż 38/111-100 Lidzbark warmiński,
KRS 0000865904 reprezentowanym przez Monikę Damszel i Sylwię Piotrowicz

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych wykładów w ramach dla seniorów w ramach Projektu Akademia Świadomego Seniora

-STAROŚĆ NIE ZNACZY BIERNOŚĆ 5h

– ROLA OSOBY STARSZEJ W ŻYCIU RODZINY WIELOPOKOLENIOWEJ 5h

-OPIEKA NAD OSOBA ZALEŻNĄ 5h

– WYKŁAD Z AUTOPREZENTACJ 5h

W razie COVID 19 przygotowanie materiału filmowego, biuletynów informacyjnych, przeprowadzenie spotkania online.  


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Zapraszamy do składania ofert przez psychologów oraz psychoprofilaktyków / pedagogów rodziny

Starość nie znaczy bierność – temat  mający na celu uświadomienie pozytywnych aspektów wieku dojrzałego, możliwych działań wpływających na akceptowanie starzenia się, sposobów na uruchamianie potencjału seniora, mobilizację do nowych ciekawych form życia, nawiązywania kontaktów społecznych, Celem jest kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, akceptacja procesu starzenia się. Podczas wykładu pozostawiony będzie czas na dyskusję ze specjalistą oraz drobne konsultacje  

ROLA OSOBY STARSZEJ W ŻYCIU RODZINY WIELOPOKOLENIOWEJ       wykład poświęcony ważności osoby starszej w życiu rodziny. uświadomieniu że osoby starsze są ważne w życiu rodziny są filarem rodziny wielopokoleniowej z uwagi na doświadczenie, mądrość życiową. Poruszone zostaną kwestie utraty autorytetu os. starszych, poczucia izolacji i osamotnienia, przemocy wobec osób starszych.     

OPIEKA NAD OSOBA ZALEŻNĄ wykład na temat opieki nad seniorem borykającym się z typowymi chorobami starczymi jak demencja czy inkontynencja, chorobami nowotworowymi, metodody radzenia sobie w problematycznych sytuacjach wynikających z opieki nad osobą chorą. Poruszone zostaną kwestie psychologiczne. Podczas wykładu pozostawiony będzie czas na dyskusję ze specjalistą oraz drobne konsultacje.

WYKŁAD Z AUTOPREZENTACJI wykład dotyczący komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz podstawowych mechanizmów postrzegania społecznego. Proponowane będą różne sposoby na poradzenie sobie ze stresem, związanym z wystąpieniami publicznymi (także w urzędzie, na ulicy, podczas spotkania towarzyskiego czy w sklepie) i lękiem społecznym, którego część ludzi doświadcza niemal każdego dnia. Podczas warsztatów można będzie się też dowiedzieć, jak wywierać pozytywne pierwsze wrażenie, oraz jak rozpoznawać u rozmówcy sygnały kłamstwa, zdenerwowania.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do VI-XII 2022r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:           
– opatrzona danymi wykonawcy
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kontakt@wszyscyrazem.pl , pocztą lub też dostarczona osobiście na  adres: Rogóż 38/1, 100 Lidzbark Warmiński  do dnia 01.06.2022

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 01.06.2022 a  oferent najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany telefonicznie, lub mailowo.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofret.  
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.wszyscyrazem.org

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 50%
2 – doświadczenie w realizacji grupowych wykładów 50%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem wszyscyrazem.org

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 667884162, adres email kontakt@wszyscyrazem.org

Udostępnij