Lidzbark Warmiński, 01.05.2022

Zapytanie ofertowe na realizację wykładów Bezpieczny Senior

  1. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie działaczy Pomocy Społecznej Wszyscy Razem
Rogóż 38/111-100 Lidzbark warmiński,
KRS 0000865904 reprezentowanym przez Monikę Damszel i Sylwię Piotrowicz

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych wykładów „Trening Zarządzania budżetem domowym” w ramach dla seniorów w ramach Projektu Akademia Świadomego Seniora

Przeprowadzenie 4 h wykładu podczas wykładu na temat prawidłowego zarządzania budżetem domowym. W razie covid 19 przygotowanie materiału filmowego, biuletynów informacyjnych, przeprowadzenie spotkania online. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Zapraszamy do składania instruktorów , trenerów, finansistów mających doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych.


3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do VI- IX 2022r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:           
– opatrzona danymi wykonawcy
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kontakt@wszyscyrazem.pl , pocztą lub też dostarczona osobiście na  adres: Rogóż 38/1, 100 Lidzbark Warmiński  do dnia 01.06.2022


2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 01.06.2022 a  oferent najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany telefonicznie, lub meilowo.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofret.  
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.wszyscyrazem.org

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 50%
2 – doświadczenie w realizacji grupowych wykładów 50%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem wszyscyrazem.org lub na podany adres email.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 667884162, adres email kontakt@wszyscyrazem.org

Udostępnij