​Stowarzyszenie Działaczy Pomocy Społecznej „Wszyscy Razem” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino” rozpoczęło realizację Projektu pn „Zdążyć z pomocą”, dofinansowanego ze środków Gminy Lubomino.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony warsztat udzielania I pomocy dla 20 uczniów z terenu Gminy Lubomino, który będzie miał na celu zwiększanie umiejętności, wiedzy oraz świadomości dotyczącej konieczności udzielania pierwszej pomocy. Warsztat odbędzie się w jednej ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubomino. 

Umiejętnie udzielona pierwsza pomoc pozwala na uratowanie życia rannym  w wypadkach, osobom przechodzącym zawał serca udar mózgu, zakrztuszenia czy w przypadku innych zdarzeń.

Konieczność wykonania czynności ratunkowych może dotyczyć każdego z nas, dlatego konieczne jest nabycie przez dzieci i młodzież umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

W ramach projektu zostanie również zakupiony Defiblyrator AED ratujący ludzkie życie, przywracający prawidłową akcję serca poprzez wczesną defibrylację. Zostanie on zamontowany w ogólnodostępnym miejscu, dzięki czemu pierwsza pomoc będzie mogła zostać udzielona natychmiast po wystąpieniu zdarzenia zagrażającego życiu ludzkiemu.  

Realizacja projektu przewidziana jest w październiku i listopadzie 2021 r.

Udostępnij