Informujemy, iż w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie otrzymaliśmy środki finansowe na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu”.

Projekt skierowany jest do 21 członków Stowarzyszenia działaczy pomocy społecznej „Wszyscy razem”. Zakłada on organizację dwudniowego, 10 godzinnego szkolenia dotyczącego pozyskiwania środków finansowych na działalność stowarzyszenia, innych niż z dotacji. Szkolenie zrealizowane będzie w ciągu 2 dni roboczych po 5 godzin w każdym dniu, w godzinach popołudniowych, w miesiącu październiku. Prowadzone będzie przez doświadczonego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla organizacji trenera.

Zagadnienia realizowane pierwszego dnia szkolenia to: teoretyczne podstawy funkcjonowania Stowarzyszenia, podstawy teoretyczne zdobywania funduszy przez organizację, różne źródła finansowania i korzyści płynące z ich zastosowania; najczęściej popełniane błędy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych; rozmowy z potencjalnymi darczyńcami/sponsorami – wskazówki praktyczne.

Drugiego dnia szkolenia zaplanowano następujące tematy: podstawy teoretyczne i prawne fundraisingu; metody fundraisingu; rodzaje kampanii fundraisingowych, zasady organizacji zbiórek publicznych.

 Szkolenie prowadzone będzie metodami aktywnymi z wykorzystaniem pracy w grupach, dyskusji oraz doświadczeń uczestników.

Planuje się przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego, które ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 odbędzie się w sali odpowiednio dostosowanej metrażem do ilości uczestników, co pozwoli na realizację zadania z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczestnikom projektu zapewnione zostaną maseczki jednorazowe oraz udostępniony płyn do dezynfekcji.

Celem powyższych działań będzie przygotowanie 21 członków Stowarzyszenia do skutecznej realizacji misji stowarzyszenia, poprzez podniesienie ich kluczowych kompetencji i umiejętności.

Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Lubomino.

Udostępnij